Open/Close Menu Vitajte na stránke občianskeho združenia Priateľ v núdzi!
41102277 - law, legislation, document.

Stanovy občianskeho združenia

NÁZOV

Článok 1
Názov, sídlo, územná pôsobnosť

 1. Občianske združenie bude pracovať a je registrované pod názvom PRIATEĽ V NÚDZI  (ďalej len „OP“).
 2. Občianske združenie OP je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky.
 3. OP je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
 4. OP, ako aj osoby, ktoré sú jeho členmi, sa hlásia k hodnotám ako zachovanie ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, k zásadám právneho štátu a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd.
 5. Sídlom OP: Podzáhradná 19A, 900 44 Tomášov.

Článok 2
Hlavné ciele činnosti OP

OP v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním najmä:

 1. podporuje ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska,
 2. podporuje vzdelávania a celoživotného vzdelávania všetkých vekových kategórií,
 3. podporuje sociálnu prácu a sociálnu inklúziu,
 4. podporuje humanitu, rozvojovú pomoc a spoluprácu so zahraničnými Slovákmi,
 5. podporuje malé a stredné podnikanie, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu,
 6. organizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia prístupné širokej verejnosti,
 7. zabezpečuje vydávanie a tlač publikácií a materiálov súvisiacich s cieľmi OP,
 8. vykonáva hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a cieľmi OP, zakladá podnikateľské subjekty (právnické osoby) za účelom financovania svojej činnosti.


Článok 3
Vznik členstva

 1. Členom OP sa môžu stať fyzické osoby.
 2. O vzniku, zmene a zrušení členstva rozhoduje Predsedníctvo OP (ďalej len Predsedníctvo). Členstvo v združení je na dobu neurčitú.
 3. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v OP sú nasledovné:
  a) vek min. 18 rokov,
  b) stotožnenie sa s hodnotami uvedenými v čl. 1. ods. 4. týchto Stanov,
  c) schválenie vzniku členstva konsenzom Predsedníctva.
 4. Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku.
 5. Vzor prihlášky vydá Predsedníctvo a vhodným spôsobom ho uverejní.
 6. Predsedníctvo rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 60 dní od doručenia riadne vyplnenej prihlášky. Výsledok rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí žiadateľa za člena OP predsedníctvo písomne oznámi žiadateľovi do 5 dní od rozhodnutia.
 7. V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi občianskeho združenia tieto práva:
  a) právo podieľať sa na činnosti združenia,
  b) právo zúčastňovať sa a hlasovať na Valnom zhromaždení,
  c) právo voliť a byť volený do orgánov združenia v súlade so stanovami združenia,
  d) právo obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o stanovisko k činnosti občianskeho združenie alebo jeho členov,
  e) právo byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 8. V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi občianskeho združenia tieto povinnosti:
  a) dodržiavať stanovy a interné predpisy občianskeho združenia,
  b) pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
  c) podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  d) platiť členské príspevky (ročne vo výške 30€),
  e) konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,
  f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok 4
Zrušenie členstva

 1. Fyzickej osobe členstvo v NÁZOV zaniká:
  a) smrťou,
  b) písomným vzdaním sa členstva, ktoré je riadne doručené Predsedníctvu OP,
  c) vylúčením z OP na základe rozhodnutia Predsedníctva OP,
  d) vylúčením z dôvodu porušenia zákona (trestné stíhanie a podobne),
  e) zánikom združenia.
 2. Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom doručenia prehlásenia o vzdaní sa členstva Predsedníctvu OP.
 3. Rozhodnutie Predsedníctva OP o vylúčení člena podľa čl. 4. ods. 1 písm. c) a d) má písomnú formu. Predsedníctvo OP môže o vylúčení člena rozhodnúť na návrh iného člena alebo z vlastného podnetu.
 4. V rozhodnutí Predsedníctva OP o vylúčení člena zo združenia sa uvedú dôvody, pre ktoré k vylúčeniu došlo, a to spravidla:
  a) dlhodobá nečinnosť člena,
  b) poškodzovanie dobrej povesti OP,
  c) neplnenie si členských povinností podľa týchto stanov, resp. podľa zákona,
  d) ohrozovanie alebo marenie plnenia poslania a úloh OP,
  e) porušenie zákona (trestné stíhanie a pod.).
 5. Ak členstvo zaniká na základe vylúčenia člena, právne účinky vylúčenia nastanú dňom doručenia rozhodnutia o vylúčení dotknutému subjektu.
 6. Ak došlo k zániku členstva v zmysle toho článku stanov, člen združenia ani jeho právny nástupca nemá právo na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti, a to ani v prípade, ak k zániku členstva došlo v období, za ktoré už príslušný členský príspevok bol zaplatený.

Článok 5
Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi občianskeho združenia OP sú:
  a) Predseda.
  b) Predsedníctvo.
  c) Valné zhromaždenie.
  d) Revízor.
 2. Predsedníctvo OP môže interným predpisom rozhodnúť o zriadení a zrušení fakultatívnych orgánov občianskeho združenia a ich pôsobnosti, t.j. iných orgánov ako orgánov uvedených v článku. 5. ods. 1.

Článok 6
Predseda občianskeho združenia

 1. Predseda OP je fyzická osoba. Predsedom OP môže byť ktorýkoľvek člen občianskeho združenia.
 2. Predsedom OP nemôže byť člen, ktorý je súčasne v inej funkcii alebo orgáne združenia.
 3. Predseda OP je volený na funkčné obdobie 5 rokov.
 4. Predsedu OP si spomedzi seba volia členovia Valného zhromaždenia.
 5. Predseda OP sa volí formou tajného hlasovania. O jeho zvolení rozhoduje voľba minimálne 75% prítomných členov Valného zhromaždenia. V prípade nezvolenia Predsedu OP sa hlasovanie zopakuje na ďalšom, na tento účel zvolanom zasadnutí Valného zhromaždenia, najneskôr do 30 dní.
 6. Predsedu OP je možné odvolať na návrh minimálne 75% hlasov prítomných členov Valného zhromaždenia.
 7. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť, koná v mene združenia a zastupuje združenie navonok. Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa bežného chodu združenia.

Článok 7
Predsedníctvo občianskeho združenia

 1. Predsedníctvo OP tvoria traja členia:
  a) Predseda.
  b) Podpredsedovia (dvaja).
 2. Predsedníctvo OP je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť.
 3. Členmi Predsedníctva OP sú všetci členovia OP ku dňu podania návrhu na registráciu týchto stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Potvrdenie o tom, kto je členom Predsedníctva OP, vydáva štatutárny zástupca občianskeho združenia.
 4. Funkčné obdobie členov Predsedníctva OP je 5 rokov. V prípade dobrovoľného vzdania sa členstva v Predsedníctve OP volí nového člena Predsedníctva OP Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie takto zvoleného člena Predsedníctva OP trvá do ukončenia pôvodnej doby funkčného obdobia člena Predsedníctva OP, na ktorého miesto bol zvolený po jeho dobrovoľnom vzdaní sa členstva.
 5. Predsedníctvo OP sa schádza podľa potreby, spravidla minimálne 1 krát za 6 mesiacov.
 1. Predsedníctvo OP je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
 2. Predsedníctvo OP rozhoduje hlasovaním.
 3. Predseda OP môže ktoréhokoľvek z Podpredsedov OP odvolať v prípade, ak je dlhodobo PN (viac ako jeden rok), nezúčastní sa troch po sebe nasledujúcich zasadnutí Predsedníctva OP, Valného zhromaždenia alebo neplní svoje úlohy v zmysle stanov. Predseda OP môže ktoréhokoľvek z Podpredsedov OP odvolať tiež v zmysle článku 4 stanov.
 4. Predsedníctvo OP rozhoduje najmä o:
  a) koncepčných otázkach fungovania občianskeho združenia,
  b) kreovaní a obsadzovaní orgánov občianskeho združenia a ich pôsobnosti,
  c) vzniku, zmene a zrušení členstva v občianskom združení v zmysle týchto stanov,
  d) pracovnej náplni, resp. činnosti jednotlivých organizačných súčastí a orgánov občianskeho združenia,
  e) iných otázkach, ktoré nespadajú do právomoci ani jedného z orgánov občianskeho združenia.
 5. Predsedníctvo OP za výkon svojej funkcie a plnenie úloh zodpovedá členskej.
 6. Pravidelné zasadnutia Predsedníctva OP zvoláva a vedie jej Predseda.
 7. Zasadnutie Predsedníctva OP môže zvolať aj ktorýkoľvek iný člen Predsedníctva OP, v  tomto prípade ide o mimoriadne zasadnutie a vedie ho člen Predsedníctva ktorý zasadanie zvolal.
 8. Predsedníctvo OP hodnotí činnosť OP formou ročnej písomnej správy.

Článok 8
Valné zhromaždenie OP

 1. Valné zhromaždenie OP tvoria všetci členovia občianskeho združenia zapísaní do zoznamu členov ku dňu konania Valného zhromaždenia OP (členská základňa). Zoznam členov vedie Predsedníctvo OP.
 2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených členov.
 3. Valné zhromaždenie rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa riadenia a chodu združenia a to najmä:
  a) volí členov predsedníctva, schvaľuje rokovací a volebný poriadok, berie na vedomie interné predpisy prijaté Predsedníctvom OP alebo iným orgánom združenia,
  b) môže dávať pripomienky k interným predpisom prijatým Predsedníctvom OP alebo iným orgánom združenia a podávať návrhy na ich zmenu,
  c) rozhoduje o zániku združenia,
  d) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
  e) schvaľuje programové ciele na príslušný rok, berie na vedomie správy o činnosti a hospodárení predkladanej Predsedníctvom OP, príp. ďalšie správy predkladané Predsedníctvom OP alebo iným príslušným orgánom/subjektom,
  f) berie na vedomie rozpočet združenia na príslušný rok a navrhuje jeho zmeny,
  g) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí v súlade s týmito stanovami, ak tieto nie sú v pôsobnosti iného orgánu podľa týchto stanov.
 4. Vo všetkých veciach týkajúcich sa združenia rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov členov okrem voľby Predsedu OP kedy je potrebných 65% hlasov prítomných členov.
 1. Všetkých členov pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia Predseda OP, a to najneskôr 14 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia. Pozvánka a program zasadnutia Valného zhromaždenia sa odosiela/doručuje na e-mailovú adresu, ktorú člen združenia uviedol na svojej prihláške za člena združenia alebo na inú ním preukázateľne poskytnutú adresu.
 2. Zasadnutia Valného zhromaždenia sú neverejné, ak v prípadoch hodných osobitého zreteľa Predsedníctvo OP nerozhodne inak. Na zasadnutí Valného zhromaždenia môže vystúpiť so súhlasom predsedajúceho ktorýkoľvek prítomný člen. Predsedajúci môže vystúpenia na Valnom zhromaždení časovo obmedziť s rovnakými pravidlami pre všetkých vystupujúcich k rovnakému bodu.
 3. Zasadnutie Valného zhromaždenia vedie Predseda OP, Podpredseda OP alebo Predsedníctvom poverená osoba (Predsedajúci) podľa programu schváleného na začiatku Valného zhromaždenia a v zmysle rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia.
 4. Návrh programu vypracuje Predseda OP na základe návrhov Predsedníctva OP. Program je možné zmeniť/doplniť na začiatku so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.
 5. Predsedajúci zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia, v ktorej bude zachytený priebeh zasadnutia, prijaté uznesenia a ďalšie relevantné skutočnosti.

Článok 9
Revízor

 1. Revízor OP (ďalej len ROP) je dozorným orgánom OP, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. ROP volí Valné zhromaždenie z radov svojich členov.
 3. ROP je volená na funkčné obdobie 6 rokov.
 4. ROP kontroluje hospodárenie OP a predkladá, spravidla raz ročne alebo na požiadanie, Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení OP spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov.
 5. ROP kontroluje dodržiavanie Stanov OP a dáva Predsedníctvu OP návrh na postup voči členom, ktorí neplnia svoje povinnosti voči OP.

Článok 10
Hospodárska činnosť občianskeho združenia

 1. Majetok OP tvoria:
  a) členské príspevky,
  b) dary právnických a fyzických osôb,
  c) verejné zbierky vyhlasované v súlade s cieľmi OP,
  d) hmotný majetok a iné majetkové práva OP,
  e) prostriedky získané pri uskutočňovaní projektov a aktivít v rámci predmetu činnosti OP,
  f) dotácie a granty z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky a Európskej únie, prípadne z iných fondov,
  g) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti a efektívneho nakladania s voľným majetkom a finančnými zdrojmi v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 2. Príjmy OP sa neprerozdeľujú medzi členov OP. OP všetky prípadné príjmy zo svojej bežnej činnosti i hospodárskej činnosti použije v súlade s poslaním OP najmä na úhradu nákladov činností uvedených v čl. 2 stanov.
 3. Výdavky OP tvoria:
  a) výdavky slúžiace na zabezpečenie a uskutočnenie činností uvedených v článku 2 stanov,
  b) výdavky na autorské honoráre, prípravu a realizáciu projektov,
  c) administratívne výdavky na bežnú činnosť OP,
  d) iné výdavky.
 4. Za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva OP zodpovedá Predseda OP.

Článok 11
Zánik občianskeho združenia OP

 1. Občianske združenie OP zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Občianske združenie OP môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.
 3. V prípade zániku občianskeho združenia OP z dôvodov a za podmienok stanovených v ustanovení § 12 ods. 1 písm. a/ zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Valné zhromaždenie určí likvidátora občianskeho združenia OP.
 4. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky občianskeho združenia OP a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.
 5. Zánik združenia OP oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.
 6. Pri likvidácii združenia OP sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 12
Záverečné, spoločné a prechodné ustanovenia

 1. Na konanie orgánov občianskeho združenia OP sa primerane vzťahuje všeobecný administratívny procesný právny predpis (ktorým je ku dňu vzniku združenia: zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – Správny poriadok – v znení neskorších predpisov).
 2. Ak to povaha veci a technické aspekty pripúšťajú, môže komunikácia medzi členmi občianskeho združenia OP, medzi orgánmi občianskeho združenia OP, medzi členmi a orgánmi občianskeho združenia OP navzájom prebiehať v elektronickej forme. Toto sa nevzťahuje na zasadnutia orgánov OP, kde musia byť členovia fyzicky prítomní.
 3. Občianske združenie OP je oprávnené používať na všetkých písomnostiach a iných výstupoch zo svojej činnosti symboly slúžiace na identifikáciu a špecifikáciou občianskeho združenia OP. Takéto symboly musia byť riadne schválené Valným zhromaždením.
 4. Všetky orgány občianskeho združenia OP sú oprávnené v rozsahu svojich právomocí a funkcií vydávať interné predpisy. Všetky takto prijaté a vydané interné predpisy musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami občianskeho združenia OP. Všetky interné predpisy združenia OP musia byť v súlade navzájom.
 5. Ak by nastal rozpor medzi jednotlivými internými predpismi navzájom, o ich ďalšej aplikácii rozhodne Predsedníctvo OP. Ak by bol riadny výkon činností a úloh občianskeho združenia OP ohrozený alebo narušený alebo by hrozil vznik škody, po dobu, kým vo veci rozhodne Predsedníctvo o ďalšej aplikácii interných predpisov môže rozhodnúť Predseda OP.
 6. Ak je interný predpis v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami občianskeho združenia OP, nemôže sa postupovať podľa takéhoto interného predpisu.
 7. Orgány vydávajúce interné predpisy sú tiež oprávnené rušiť a meniť ich v rozsahu svojich právomocí a funkcií.
 8. Pokiaľ dôjde medzi členmi združenia OP k sporu o význame ustanovení týchto stanov, ich výklad podá ROP.
 9. OP vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 10. Tieto stanovy združenia OP nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia.

© 2015 Občianske združenie Priateľ v núdzi | Pre lepšiu spoločnosť!

logo-footer

Spojte sa s nami aj na sociálnych sieťach: